Γιατί δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά λεπτομερώς;